Práce se světelným polem začíná ve mně: První světelné pole, které zarovnávám, je to, které mě proniká a obklopuje mě.


Naše tělo je dokonale zarovnané geometrické pole světla. Máme pevné tělo, které v sobě obsahuje mnoho těl, je propojeno s jemnohmotnými světelnými systémy a dalšími světelnými těly a s každým nádechem je vyživováno věčným, jemnohmotným proudem života. Představujeme most a pouto mezi nebem a zemí a řídíme síly Stvoření každou svou myšlenkou, slovem a činem. Proto je důležité, abychom – než se pustíme do práce s posvátnou geometrií – nejprve vyrovnali sami sebe, nabili se a napojili. Čím intenzivněji jsme napojeni, čím více síly dokážeme navázat, tím zřetelněji zakoušíme práci se světelným polem.

Pátá komora srdce – sídlo božství ukrytého v nás

Bůh ve mně jsou otevřené dveře které nikdo nemůže zavřít. Bůh ve mně je světlo jež osvítí každého, kdo přijde na tento svět. Bůh ve mně je cesta, pravda, život, vzkříšení, vzestup do světla. Bůh ve mně mě řídí a vede.

Americký lékař Otoman Zar Adusht Hanish v roce 1920 zveřejnil svůj objev božského atomu. V zadní části čtvrté srdeční komory objevil pátou komoru, která obsahuje božský atom. Tuto komoru představuje vzduchoprázdná buňka – je v ní dokonalé vakuum. Otoman snímky získané pod mikroskopem milionkrát zvětšil, a zviditelnil tak božský atom. Vypadal jako dvanáctistěn, nejposvátnější ze všech platonských těles, a projevoval se jako dospělá, bezpohlavní, lidská podoba v plném mládí – ať už byl pozorován ve starém člověku nebo v novorozenci. V srdci každého člověka se nachází dokonalý obraz Stvořitele. Pátá komora srdce je sídlem vašeho božství. Odtud je přes korunní centrum trvale spojeno se samým původním Zdrojem. Někdy si lidé toto místo uvědomují, když cítí hlubokou, a především skutečnou lásku k nějaké osobě nebo jiné bytosti. Tehdy se toto místo rozšiřuje a vzniká velmi hřejivý pocit, který lze vnímat i fyzicky. Rozpíná se a přitom nám rozšiřuje srdeční centrum. Pátá komora v srdci je naší branou k božství. Naše srdeční pole je sestaveno v dokonalé geometrii. Nachází se ve zlatém řezu v naší hrudní dutině. Dvě třetiny srdečního svalu se nacházejí na levé straně těla, jedna třetina na pravé. Pátou komoru, božskou jiskru či životní impulz najdeme přímo uprostřed. Jakmile člověk zemře, tato oblast se vyprázdní a ochladne a přestane být spojena se Zdrojem. Světlo vstoupí do světla a elementy se vrátí do svých říší.

Z tohoto světa si nemůžeme nic vzít s sebou kromě lásky, kterou jsme prožili a zakusili.

CVIČENÍ: Jak navázat kontakt s pátou srdeční komorou

Zavřete oči a uvolněte se. Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Vnímejte levou stranu svého srdce, pravou stranu svého srdce a bod uprostřed – pátou komoru, věčný plamen. Představte si věčné světlo ve středu páté komory vašeho srdce. Je vyživováno ze srdce Otce–Matky–Boha, ze síly jednoty. Jak velké je světlo? Kam se rozpíná? Jak tento plamen vnímáte? Vnímejte a představujte si, jak se tento plamen ve vás zvětšuje a roste. S každým nádechem je větší, až se jím dokonale naplníte. Naplňuje, transformuje a pročišťuje vše ve vašem fyzickém těle.

Naplňuje vaše emoční tělo a transformuje a čistí všechny staré emoční vrstvy a vzorce. Energie opět proudí jiskřivě, zářivě a jasně. Nyní naplňuje vaše energetické tělo. Zde jsou uloženy všechny vazby, smlouvy a pomyslné okovy. Představte si, jak světlo rozpouští všechny tyto staré věci – a vy jste stále svobodnější. Vnímejte, jak se vaše energie sama uvolňuje.

Plamen dále naplňuje vašeho ducha. Zde jsou uložena všechna přesvědčení a vzorce. Vše, co vám již neslouží, bude v tomto věčném světle proměněno a vykoupeno. Přesvědčení, staré vzorce, schránky vaší duše, které jsou jí příliš těsné. Cítíte, jak se vaše mysl osvobozuje a vyjasňuje, povznáší se a tančí. Nyní se věčné světlo rozšiřuje dále do vašeho duchovního těla. Zde vnímáte barvy, jež vám dělají dobře a které vás osvobozují. Vraťte se do přítomnosti a otevřete oči. Vše je již ve vás.

Nechte plamen v sobě zářit každý den. Když se necítíte dobře nebo vás něco trápí, vzpomeňte si, jak ve vás září světlo. Několikrát denně se soustřeďte na pátou srdeční komoru a dovolte světlu, aby se ve vás rozpínalo, jiskřilo, zářilo, naplnilo vás a obklopilo vás. Před prací se světelným polem si za pomocí posvátné geometrie vybudujeme dokonalý srdeční prostor. Vytvoří se jakoby sám od sebe.

Skutečná síla pochází ze srdce.

Vnitřní prostor, pátá komora srdce, má tvar dvanáctistěnu. Při vstupu do tohoto prostoru se dostáváme do kontaktu se svým Já, prvotním světlem v nás. Máme lidský, duševní a duchovní rozměr. Náš pravý duch je nehybný, klidný, se vším propojený a třikrát větší než naše fyzická podoba. Tvar dvanáctistěnu můžeme nalézt ve všech nervech a neuronech, v celém světelném systému a údajně odpovídá základní struktuře našeho vesmíru. Dvanáctistěn je spojen s původním světlem, světlem Stvoření a zajišťuje tok energie, jenž nás spojuje se Zdrojem, z něhož pocházíme a kam se opět vracíme. V poli srdce se oheň a voda spojují a spoluvytvářejí energii života. Základní vlastnosti ohně jsou teplo a expanze – elektrické fluidum. Základní vlastnosti vody jsou chlad a kontrakce – magnetické fluidum. Obě síly jsou ve své podstatě bipolární, což znamená, že dovedou energii vytvářet i odbourávat. Srdce, místo, kde oheň a voda spolupracují, je „motorem“ produkujícím živoucí pulz Stvoření.

Elektromagnetická světelná substance – pole věčného života

Harmonie, souhra a soulad mezi posvátnými formami vzniká na základě rotace a dynamiky, k nimž dochází v pohybu z božského jádra. Nesnažte se to pochopit nebo si to nějak definovat, pouze vnímejte, co vyživuje, co hýbe, co nadnáší, co ve vás vytváří jednotu.

Základem všeho bytí, všeho života je koule, matka platonských těles, která v sobě nese květ života. V něm se struktura organizuje a formuje v okamžiku, kdy dovnitř proudí světlo, duch. Jelikož koule již od počátku vše v sobě sjednocuje, může pohybem a prouděním energie vše uvést zpět do jednoty. Obsahuje v sobě celý světelný jazyk vesmíru. Posvátná geometrie je světelným jazykem živého, milujícího vesmíru. Květ života je koule, kde kmitá nekonečné množství koulí. Může být jedním a vším zároveň. Atomy jsou také koule. Mohou se tedy pohybovat ve všem jakýmkoli směrem a zase zpět a organizovat se do forem. Na krátkou chvíli meditujte o kouli, matce platonských těles.

Myslíme si o sobě, že jsme hmotné bytosti, ale přitom představujeme věčně vibrující životní proud elektromagnetické substance, který okamžitě mění formu, když se duše stáhne zpátky. Když se spojí magnetismus a elektromagnetická světelná substance, vznikne živý proud světla. Ten zůstává v jednotě, když miluje, a vrací se k posvátnosti, když se otevře lásce. Proudící světlo může být naším stálým společníkem, pokud si to budeme přát, protože z tohoto proudu světla vychází posvátná geometrie!

Všechno vibruje. Vše je v neustálém pohybu.

Hmota se skládá z vibrujících atomů. Atomové jádro se skládá z kladně nabitých protonů a elektricky neutrálních neutronů. Atomový obal je tvořen záporně nabitými elektrony. Protony, elektrony a neutrony se z 99,99 % skládají z ničeho. Z kvantové fyziky dnes víme, že elektrony se nacházejí v pravděpodobnostních prostorech a pohybují se po předvídatelných drahách pouze tehdy, když jsou pozorovány. Kvarky se také objevují jen na zlomek sekundy. Kde jsou, když nejsou tady? Náš vesmír se skládá z nesčetného množství možností, které se stávají zakoušenou skutečností pouze díky pozornosti pozorovatele. Vše ve vesmíru je prostoupeno čistou, jemně vibrující, proudící světelnou substancí. Někdy bývá označována jako ákášický éter. Nositelem proudící světelné substance je vodík. Tyto životní proudy ze zdroje světla proudí jako šňůry korálků složené z biliard malých kuliček navlečených z božského, v jednotě vibrujícího věčného světla do všech geometrických polí – s každým nádechem a každým pohybem.

Elektrony tvoří tělo jednoty. Jsou inteligentním, ryzím, univerzálním světlem, jež reaguje rychlostí světla na tvůrčí síly v člověku. Elektrony kmitají vysokou rychlostí v geometrickém obrazci kolem centrálního jádra. Atomy vibrující na stejné frekvenci mohou tvořit látky. Všechny hmotné formy vycházejí ze stejné univerzální substance. Všechny elektrony jsou v nepřerušovaném, kmitavém a krouživém pohybu v původním tvaru koule.

Každý elektron má bod vznícení, z nějž se vytváří silové pole, oscilační pole nebo aura elektronu. Prostřednictvím tohoto živého jádra můžeme jakoukoli strukturu proměnit v krásu, harmonii a sílu nebo naopak. Uvnitř elektronu se nachází plán života. V každém elektronu a v každé kapce krve je uložen plán dokonalosti. Pokaždé, když se nad tím zamyslím, nebo o tom medituji, mě to dojme. Věnujte chvíli času tomu, co jsem napsala, a nechte to na sebe působit. Uvědomte si, že vše vibruje…, všechno, všechno, všechno. Navzdory totožné základní geometrické formě je každé živé stvoření individuální. Žádný list, žádný kámen, žádná lidská bytost není podobná žádné jiné, ačkoli jsou všichni stvořeni ze stejné látky. Každý životní proud je tedy jedinečný a může mít různé kvality. Láska je přitažlivý silný proud mezi elektrony, univerzální „lepidlo“ jednoty a propojení, které vše znovu uvádí do souladu s živoucí původní matricí. Láska je inteligence, jež uvádí elektrony do určité formy. Představuje sílu, díky níž se točí a víří kolem jednoho jádra. Atom tvoří centrální jádro a elektrony rotující kolem něj. Je to živá, dýchající entita, sebevědomá inteligence, která se projevuje svým uspořádáním.

Vesmír k nám neustále promlouvá plynulým jazykem světla a lásky. Platonská tělesa jsou základem tohoto světelného jazyka, jehož účinky můžeme zakoušet prostřednictvím meditace a empatie. Představte si strukturu, která je vyživována věčně proudící světelnou substancí a která září ve svých nejčistších a nejvyšších kvalitách. Teď jste součástí polí posvátné geometrie. Tato struktura, jíž proplouvá světlo, září a vibruje v poli jednoty a může se kdykoliv znovu dobít, obnovit a vyladit. Pokud se vibrace sníží, vyživující tok energie se přeruší a pohyb se zpomalí, pole vnímání se oslabí a vy se můžete pohybovat pouze předem daným způsobem v jednom omezeném prostoru. Pokud tento světelný tok opět navýšíte tím, že se rozpomenete, spojíte se s ním a sladíte, pak se mohou tvrdé struktury tímto světelným tokem vytvářeným láskou zahřát a znovu se otevřít – uvolní se tedy léčivé paprsky světla. Vším pak začne opět proudit toto živé, všeprostupující, inteligentní pole jednoty a začne nás vyživovat.

Agnihotra, šamani, léčitelé a přírodní medicína obecně pracují v těchto jemnohmotných oblastech proto, aby uvolnili bloky vzniklé ve světelném poli, rozproudili svázanou energii, uvolnili, propojili a nově nasměrovali energii, aby jím mohla proudit čistá prána, světelná substance, životní energie, jež zahřívá formy a přivádí je zpět k jejich živému, dokonalému bytí. Živý duch utváří hmotnou formu.

Léčení je proudící energie života.

V následujícím textu najdete cvičení, pomocí nějž se můžete spojit s elektronickou světelnou substancí, proudem vesmíru.


Text je z knihy:

Posvátná geometrie

Klíč k odhalování dokonalého plánu Stvoření

Pôvodná cena:8.99 EUR
Naša cena:8.09 EUR
Zľava:10.00 %

Knihu kúpite za najlepšiu cenu TU
Pridaj komentár