Aby boli ľudia zdraví a⁠ telesne aj duševne silní, potrebujú mimo iného zdravé a⁠ plnohodnotné jedlo. Takáto výživa deťom umožní zdravo sa vyvíjať a⁠ dospieť na zodpovedný ch silných slobodných ľudí, ktorí žijú naplno, tvorivo a⁠ šťastne – ľudí, ktorých život napĺňa.

Priemysel 19. a⁠ 20. storočia však nepotreboval slobod­ných a⁠ silných ľudí, ale poddajných robotníkov a⁠ posluš­ných úradníkov. Priemyselné potraviny boli pôvodne vyvíjané pre potreby armády, ako rýchle núdzové riešenie pre výnimočné stavy. V dôsledku hospodárskeho tlaku, násilia či prostred­níctvom masmédií boli však postupne presadené na väč­šine územiach Zeme. Priemyselné potraviny slúžia mocen­ským záujmom prie­myslu nie ľuďom.

Rozvoj priemyslu mal aj svoje dobré stránky. Boli časy, keď si vývoj spoločnosti žiadal robotníkov. Dnes však už v to­várňach pracujú roboty. Doba sa prudko mení a⁠ dôležitými ľudskými vlastnosťami už nie sú poddaj­nosť, prispôsobenie a⁠ slepé nasledovanie pokynov – ale tvo­rivosť, samostatnosť, vnútorná sila a⁠ duševné zdravie a⁠ vy­rovnanosť.

Priemysel­né poľnohospodárstvo nezabezpečí celistvý rozvoj ľudskej bytosti. Zdravý sedliacky rozum napovie, že kra­vy, ktoré žijú vo veľkochovoch, málo sa hýbu a⁠ dostávajú žrať zmes zrna, sena, GMO sóje, múčky z⁠ rybieho odpadu a an­ti­biotík, budú dávať iné mlieko ako tie, ktoré sa pasú v stáde, vonku na ze­lenej lúke, na daždi, vetre a⁠ slnku. Len výrobky pochádza­júce od zdravých zvierat žijúcich v ich priro­dzenom prostre­dí sú človeku prospešné a zdravé. V mlieku z⁠ prie­myselných chovov budú chýbať isté kľúčové výživové zložky. Samé zvieratá sú totiž neduživé a v akom-takom stave udržiavané len za pomoci práškov. Toto je tá prostá pravda, ktorou sa na zisk a⁠ monopol zameraný priemysel nechváli. Médiá, ktoré sú šíriteľmi kultúry, sú s priemyselnými po­tra­vinárskymi monopolmi nezriedka previazané a to je dôvod, prečo sa o⁠ týchto závažných otázkach v spoločnosti tak málo hovorí.

Celosvetovo však pôsobí niekoľko združení, ktoré sa zdravej strave venujú bez toho, aby boli priamo či nepriamo napojené na nejakú mocenskú záujmovú skupinu. Jednou zo spoločností šíriacich osvetu v⁠ oblasti plnohodnotnej výživy je nadácia Weston A. Price Foundation (WAPF) pre múdre tradície v jedle, poľnohospodárstve a zdravovede.

Vedomosti oslobodzujú!

V skratke uvádzam niekoľko kľúčových bodov vychá­dza­júc z brožúrky ZÁSADY ZDRAVÉ STRAVY, ktorú spra­covala Weston A. Price Foundation. Podrobnejšie sa dočítate na webových stránkach nadácie: www.westonaprice.org

Biely cukor a⁠ jedlá z⁠ bielej múky boli zbavené mine­rá­lov a vitamínov, čo viac, v priebehu trávenia ľudské telo o tieto lát­ky ešte oberajú. Aj moderné celo­zrnné výrobky môžu viesť k⁠ nedos­tatku minerálov. Naopak, plno­hodnotné kvasenie robí minerály v obilninách pre telo do­stupnými. Dobré jetradičné celozrnné kváskové peči­vo. Sladiť je vhodné len stried­mo, najlepšie suše­ným ovocím či medom.

Lacné rafino­vané oleje, ako je slnečnicový, repkový či sójový, nie sú pre človeka vôbec vhodné k jedlu. Za studena lisované oleje by sa mali jesť len striedmo a⁠ v⁠ tepelne ne­spra­covanej po­dobe. Pre te­pelné spraco­vanie sú vhodné vý­lučne oleje z⁠ tep­lej­ších zeme­pisných pásiem: napríklad olivový či kokosov­ý olej.

Ľudské telo potrebuje pre zdravý vývin živo­číšne tuky,mas­lo a masť, najlepšie od zvierat, ktoré sa pásli vonku pod Slnkom a⁠ žili prevažne na svojej prirodzenej potrave. Stuže­né tuky vyrobe­né z⁠ rafinovaných olejov sú vy­slovene škodlivé s⁠ násled­kami pre ďalšie po­kolenia.

Sóju v podobe tofu či sójového mäsa je vhodné jesť len veľ­mi zriedka. Vhodnejšie sú tradičné fermen­tované sójové vý­robky (tem­peh, sójová omáčka či miso), ktoré nepochádzajú z herbi­cíd­mi presiaknutého GMO poľ­nohospodárstva.

Kyslá kvasená zelenina v podobe prílohypodporuje trá­venie a vstrebávanie živín nakladaná zelenina jedô­ležitým doplnkom k⁠ varen­ej strave, pri ktorej dôsledkom tepelného spra­cova­nia klesá podiel niektorých vitamínov.

Nielen zeleninový vývar je hodnotný – poctivý vývarz⁠ kostí obsahuje množstvo minerálov v⁠ ľahko dostupnej po­dobe a môže pôsobiť vyslovene liečivo.

Živočíšne potraviny sú súčasťou pô­vod­nej stravy všetkých prírodných národov, ktoré žili po tisícročia v dobrom zdraví a⁠ tr­valo udržateľne hospodárili na Zemi. Títo ľudia si cenili pre­do­všetkým orgánové mäso, tuky, ryby a plody mora, a tiež mlieko a vajíčka – nie chu­dú svalovinu.

Mliečne výrobky nám prospievajú, ak pochádzajú od zvierat v pasienkovom chove. Mlieko je dobré čerstvé, priro­dzene kys­lé, alebo v podobe kefíru, jogurtu alebo zrejúceho syra.Kyslé mliečne výrobky ob­sahujú druhovo rôz­norodú zmes prospeš­ných živých kultúr, ktoré robia mliečne výrobky strá­vi­teľ­nejší­mi a⁠ vý­živ­nejšími. Najlepšie, ak sú vyro­bené z čerstvého neupraveného mlieka (neho­mo­geni­zova­ného, nepas­terizo­vané­ho, nesušeného).

Potraviny sú dobré čerstvé alebo vhodne upravené. Moder­né spracovanie potravín naše jedlo umŕtvuje, aletradičné spô­soby uchovávania a⁠ prí­pravy potravín (namáčanie, klí­čenie, kys­nu­tie, kva­senie či zre­nie) obsah živín zvyšujú a zlep­šujú ich vstre­bat­eľnosť – to platí pre obilniny, orechy, zeleninu a rov­nako aj pre mäso a mlieč­ne výrobky.

Tieto odporúčania nie sú v súlade v⁠ súlade s⁠ viacerými dnes rozší­renými stravovacími presvedčeniami: Vegeta­rián­stvo ani vegánstvo nás totiž nezachráni. Nie jedenie mäsa spô­sobuje ekologické katastrofy – ale ne­schopní, ne­ve­domí, nenásytní, neukojení, nespokojní ľudia. Plno­hod­notná strava je jedným s⁠ prostriedkov, ako pomôcť ľuďom k⁠ vyspelosti – k⁠ tomu, aby prestali lietať duchom ne­prítomní a⁠ žiť uzavretí a⁠ ustrašení vo svojich vzduš­ných zámkoch. Výživná tradičná strava nám pomôže upo­kojiť sa a⁠ uzemniť sa – celistvo sa nasýtiť, naplniť a⁠ nájsť šťastie a⁠ radosť v⁠ pestrej hre príbehov Zeme!

Priemysel­né poľ­no­hospodárstvo a⁠ lány monokultúrne pe­sto­vanej ku­ku­ri­ce, sóje, slnečnice či pšenice nám šťastnú budúcnosť nezabezpečia. Naša živá Zem, jej bytosti a⁠ eko­systémy potrebujú čle­nitú rôz­norodú krajinu. Rovnako ako chránené ob­las­ti potrebu­jeme aj⁠ živú vidiecku krajinu s⁠ prírodnými gazdov­stva­mi a⁠ pasien­ko­vý chov dobytka citlivý k⁠ miestnym prí­rodným pod­mienkam.

Nádej pre budúcnosť nám nezabezpečia technológie, ale ľudia! Tí ľudia, ktorí sú dnes ešte deťmi. Zachránia nás matky, ktoré svoje bábätká cítia a ctia ich prirodzené potreby. Tie matky, ktoré svoje deti riadne kŕmia nie premyslenými nápojmi a kašičkami – ale vlast­ným ma­terským mliekom, citlivosťou, úctou, prijatím, na­hým dotykom a⁠ láskou… Matky, ktoré sa napoja na svoju prirodzenosť – na pravzor láskyplnej veľkej Matky Zeme – a⁠ koja s⁠ radosťou výhradne prinajmenšom šesť mesiacov. Za­chránia nás otcovia, ktorí sú plne mužmi, mužmi slova a⁠ činu, rázni aj láskyplní: duševne vyspelí muži, ktorí doká­žu nastaviť priemyslu zdravé medze a⁠ vyrovnane si zastať to, čo je správne: svoju zem a s ňou spojenú zdravú plno­hod­notnú stravu.


Článok je súčasťou pripravovanej knihy Domáci liečivý kefír – Príručka priateľov živej kultúry. Podporte projekt, ktorého cieľom je šíriť osvetu v oblasti prírodného hospodárenia, zdravia, ekológie a domácej výroby kefíru! 🙂Pridaj komentár